Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

A Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica da UNED convoca os II Premios Internacionais  “Teresa Oñate y Ángela Sierra”

19 de julio de 2022

O Premio “Teresa Oñate: Un Tempo Estético. Ontoloxía e Hermenéutica” consistirá nun diploma e 3.000 euros brutos mentres que o Premio “Ángela Sierra González. A Hermenéutica cambia o mundo” consistirá na entrega de diploma e 1.500 euros brutos. O seu obxectivo é recoñecer a excelencia, o rigor e a calidade das Teses de Doutoramento e os Traballos de Fin de Mestrado (TFM) de Filosofía defendidos no curso académico 2020/2021 no marco da investigación académica en lingua española a nivel global.

OURENSE, 19 de xullo de 2022. A hermenéutica é unha escola de pensamento crítico que capacita para a comprensión, tradución, interpretación, análise e comunicación do sentido dos textos, os contextos e as accións discursivas, insistindo no coñecemento dos seus procesos, xéneses, límites e condicións de retransmisión comunitaria e plural. A hermenéutica constitúe no noso presente histórico, cada vez con maior claridade e aceptación, o horizonte filosófico privilexiado a través do cal poder facernos cargo do sentido do mundo, tanto como da súa innecesaria dor. Este modo de entender e poñer en acción a filosofía mesma, as súas interpretacións e retóricas comunicativas, converteuse nunha ponte que permite enlazar os diferentes saberes e culturas, así como os seus intercambios e o devir das súas sinerxias, o cal supuxo un gran avance en canto ás posibilidades de alcanzar a comprender a pluralidade conexa na cal se dá e xoga sempre o sentido histórico, así mesmo, dos discursos, que se ofrece declinándose en ámbitos tan dispares como a política, a filosofía, a economía, o cinema ou o dereito. 

A hermenéutica tamén transformou positivamente o ámbito no seu conxunto de todas as chamadas “humanidades”, “ciencias sociais” ou “ciencias do espírito”. Por igual, capacita os contextos prácticos e pragmáticos das culturas do diálogo e a paz universal, poñendo énfase nas posibilidades conversacionales de encontro, debate e consenso entre as diferentes perspectivas. Aplicacións que atopan un frutífero chan nos intercambios e negociacións tanto diplomáticos, como xeopolíticos, ecolóxicos, tecnolóxico-dixitais e interculturais en xeral. Desde o punto de vista académico, as tradicións hermenéuticas que se remontan ao Aristóteles grego e renacen con asombrosa potencia na filosofía da historia contemporánea, converten en esencial a ontología da linguaxe do Ser, que se di de plurais maneiras interlocutivas. De tal modo que a comprensión do devir do Ser-Historia-Linguaxe e as súas condicións espazo-temporais de percepción e retransmisión están no centro da alma diferencial da hermenéutica. 

A Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica HERCRITIA é herdeira da ontoloxía hermenéutica que, partindo de Martin Heidegger, herdeiro de Nietzsche, recibe e transforma o seu discípulo Hans-Georg Gadamer; recibe e transforma así mesmo o seu discípulo Gianni Vattimo, e alcanza ata a ontoloxía crítica da actualidade da man das discípulas españolas do pensador italiano, as filósofas Ángela Sierra e Teresa Oñate. Iso logra unha diferencial asunción da hermenéutica como nova koiné no ámbito latino. Estando en conexión esencial tamén coa ontoloxía da acción discursiva hermenéutica do filósofo Paul Ricoeur, así como á ontoloxía da diferenza debida ao Post-estructuralismo francés: Jean-François Lyotard, Cornelius Castoriadis, Michel Foucault, Gilles Deleuze, etc.

Nos nosos días as combinatorias entre a hermenéutica, o post-estructuralismo, o neo-pragmatismo, as posicións de raizame frankfurtiana e o ecofeminismo (por mencionar só algún dos movementos contraculturales hodiernos), configuran o devir vivo da Hermenéutica Crítica, as súas investigacións e intervencións de fronte ao futuro mellor.

A Cátedra HERCRITIA

A xénese da Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica HERCRITIA remóntase ao ano 2003, cando nos condolemos co falecemento de Hans-Georg Gadamer e cando a partir do mesmo estréitase, aínda máis, a asidua colaboración do filósofo Gianni Vattimo (Doutor Honoris Causa pola UNED en 2006 sendo a súa madriña académica Teresa Oñate) coas nosas institucións académicas. Entre os fitos memorables de tal proceso, cabe salientar a creación posterior do Grupo de Investigación interdisciplinar da UNED “ONLENHERES” (Ontoloxía-Linguaxe-Hermenéutica-Estética) e finalmente, HERCRITIA. A Cátedra Internacional foi constituída por un convenio de colaboración entre a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) e a Universidade da Laguna (ULL-Tenerife), e na actualidade conta coa colaboración da Università degli Studi dei Torino, o Centro Studi Filosofico-Religiosi “Luigi Pareyson” (Italia), a Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM), o Centro de Estudos Interdisciplinares Latinoamericanos (CEILAM), a Universidade Autónoma de Madrid (UAM) e a Aula de Teoloxía e Filosofía da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Así mesmo, atópase en proceso de conexión cos centros de investigación en Hermenéutica crítica máis reputados do mundo.

A Cátedra HERCRITIA está presidida por Gianni Vattimo e dirixida polas filósofas Ángela Sierra, profesora de Filosofía da Universidade da Laguna (ULL)] e Teresa Oñate, catedrática de Filosofía da UNED). A Cátedra HERCRITIA pertence ao Vicerreitorado de Investigación da UNED. Tanto este como o Reitorado apoian, desde a súa creación, os seus proxectos de investigación, publicacións e reunións científicas internacionais.

Ángela Sierra e Teresa Oñate 

A obra e labor filosóficas de Ángela Sierra e Teresa Oñate significaron importantes contribucións ao desenvolvemento da hermenéutica crítica no ámbito hispanofalante e internacional, en eidos tan diversos como a filosofía, a historia, a teoloxía-política, as filosofías da relixión, a linguaxe, o dereito, as artes, a estética, os estudos de xénero ou a teoría dos dereitos humanos e a democracia. Destacando sempre nos ámbitos de investigación de incidencia ontolóxico-crítica da transformación e a creatividade.

Premios Internacionais

Os Premios Internacionais HERCRITIA Hermenéutica en español “Teresa Oñate: Un Tempo Estético. Ontología e Hermenéutica” e “Ángela Sierra: A Hermenéutica cambia o mundo” consolidan ditas traxectorias. O seu obxectivo é recoñecer a excelencia, o rigor e a calidade das Teses de Doutoramento e os Traballos de Fin de Mestrado (TFM) de Filosofía que se defenderon durante o curso académico 2020/2021 no marco da investigación académica en lingua española a nivel global. 

Beneficiarios

Poderán participar todas as persoas que defendesen unha Tese de Doutoramento ou un Traballo de Fin de Mestrado en español na modalidade de Filosofía durante o curso académico 2020/2021, achándose adscritas a Universidades e Centros de Investigación cuxo prestixio e cuxa calidade e labor investigadoras sexan públicamente recoñecidas.

Requisitos

As teses de doutoramento e os traballos de fin de mestrado deberán estar redactados en castelán e defendidos entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de septembro de 2021.

  • Premio “Teresa Oñate: Un Tempo Estético. Ontoloxía e Hermenéutica”. Poderán optar a este premio as teses de doutoramento que obtivesen a mención cum laude na modalidade de Filosofía. As teses deberán estar redactadas en castelán, pero admitirase excepcionalmente a redacción dalgúns capítulos ou as conclusións noutros idiomas, dcordo ás condicións da mención do doutoramento internacional.
  • Premio “Ángela Sierra: A Hermenéutica cambia o mundo”. Poderán optar a este premio os traballos de fin de máster en castelán que obtivesen a cualificación de sobresaliente na modalidade de Filosofía. 

Presentación de solicitudes

Os interesados poderán participar presentando a súa solicitude mediante o enchemento e o envío do formulario recolleito nos ANEXOS. O prazo de presentación de solicitudes será do martes 5 de xullo ao venres 22 de xullo de 2022.

Dotación

  • O Premio “Teresa Oñate: Un Tempo Estético. Ontoloxía e Hermenéutica” consistirá na entrega dun diploma e 3.000 euros brutos, sobre os cales se practicarán as retencións regulamentarias a efectos tributarios.
  •  O Premio “Ángela Sierra González. A Hermenéutica cambia o mundo” consistirá na entrega dun diploma e 1.500 euros brutos, sobre os cales se practicarán as retencións regulamentarias a efectos tributarios.
 

Criterio de adxudicación

Os criterios de adxudicación serán o rigor, a excelencia, a calidade e a orixinalidade das teses e os traballos presentados, así como a súa especial contribución ao campo da hermenéutica crítica e á comprensión filosófica dos textos e os contextos.

Adxudicación 

Unha vez finalizado o proceso de valoración das teses e traballos de fin de mestrado recibidos, publicarase no BICI a relación dos Premios concedidos. Os candidatos premiados recibirán tamén a notificación persoal do premio que lles fora outorgado. 

Recursos

Contra os actos administrativos que se deriven desta convocatoria poderán recorrer os interesados nos casos e formas previstos na Lei 39/2015 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Entrega dos premios

A entrega de premios realizarase persoalmente, salvo causa xustificada, en acto académico solemne e público, cuxa data de celebración farase pública oportunamente. Para contribuír a compensar os gastos que orixine aos candidatos premiados a súa asistencia ao acto de entrega de premios, concederáselles unha axuda individual complementaria, sen deducións, dos seguintes importes: 

  • 50 € aos candidatos residentes na provincia de Madrid.
  • 100 € aos residentes na península. 
  • 200 € aos residentes en Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla.
  • 250 € aos residentes en Europa.
  • 500 € aos residentes en países non pertencentes á Unión Europea.

Entenderase que o lugar de residencia é o correspondente á institución que certifica o título da tese ou o traballo de fin de máster, salvo que se acredite, expresamente, que o lugar de residencia é diferente no momento de celebrarse o evento.

Mencións

O tribunal poderá outorgar dúas mencións honoríficas en cada unha das modalidades ás teses doutorais ou traballos fin de mestrado que non fosen premiados, pero destaquen pola súa especial calidade, orixinalidade e contribución ao campo da Filosofía e a hermenéutica crítica. A obtención destas mencións non implicará unha dotación económica. 

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es