Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Volve o curso de virus emerxentes da UNED

13 de septiembre de 2023

É un título propio da Universidade, con seis meses de duración cuxo período de matrícula vai desde o 11 de setembro ao 30 de novembro de 2023. Dará dereito a obter 20 créditos ECTS.

OURENSE, 13 de setembro. A UNED ofrece a séptima edición do Curso de Experto en Virus Emerxentes, título propio, para o curso académico 2023-2024. Consta de 20 créditos ECTS, ten unha duración de seis meses e desenvolverase totalmente en liña. Este curso diríxese a licenciados, diplomados, estudantes e, en xeral, a quenes queiran actualizar ou ampliar os seus coñecementos sobre os virus e, en particular, sobre os virus emerxentes (sempre que cumpran cos requisitos esixidos na Formación Permanente). Tamén vai destinado a aquelas persoas que teñan interese ou curiosidade sobre as enfermidades causadas por estes graves axentes virais ou curiosidade sobre as enfermidades causadas por estes axentes virais que actualmente están emerxendo ou reemerxendo na nosa sociedade. Requírense coñecementos de inglés e de informática.

Obxectivos.

Os obxectivos principais do curso de Virus emerxentes son os seguintes:

- Aprender nocións básicas sobre os virus en xeral e, sobre os virus emerxentes en particular.

- Estudar a composición dos virus, os factores implicados na súa aparición, os seus mecanismos de transmisión e as ferramentas biotecnolóxicas que se desenvolven para combatilos.

- Profundizar no estudo dos virus emerxentes zoonóticos máis perigosos para o home e aprender como se diagnostican no laboratorio as enfermidades causadas polos mesmos.

- Coñecer as vacinas e as terapias antivirais que existen para facer fronte aos virus.

- Saber aplicar os coñecementos teóricos adquiridos para realizar diferentes exercizos e supostos prácticos non presenciais, propostos polo Equipo Docente, coa axuda do material proporcionado no curso e complementado coa búsqueda de información por parte do estudante en artigos de divulgación científica.

Programa

UNIDADE 1

 

 • Tema 1. Introdución aos virus. Historia da viroloxía, as grandes epidemias, conceptos básicos, taxonomía e clasificación, ciclos de replicación.
 • Tema 2. Virus Emerxentes e virus reemerxentes. Factores implicados na súa aparición, expansión e modos de transmisión.

 • Tema 3. Diagnóstico de laboratorio das enfermedades virais.

 • Tema 4. Prevención de infeccións virais: vacinas e terapia antiviral.

 

UNIDADE 2

 

 • Tema 5. Fiebres hemorráxicas.
 • Tema 6. O virus do Nilo occidental (WNV).

 • Tema 7. Virus da rabia (RABV).

 • Tema 8. Virus Nipah e virus Hendra.

 • Tema 9. Coronavirus: SARS-CoV-1, MERS, SARS-CoV-2

 • Tema 10. Virus transmitidos entre persoas por transmisión sexual e/ou parenteral.

 • Tema 11. O virus do Zika (ZIKV).

 • Tema 12. O virus da Gripe A.

 

UNIDADE 3

 

 • Tema 13. Os virus como armas biolóxicas. Bioterrorismo.
 • Tema 14. Condicións de traballo con virus emerxentes. Bioseguridade.

Metodoloxía e actividades

A metodoloxía é a propia do ensino a distancia no que non se require asistencia presencial. O equipo docente elabora e facilita a documentación para presentar os distintos temas do programa, recibindo o apoio titorial axeitado para orientalos no seu estudo e autoavaliación, mediante o curso virtual na plataforma aLF. Estes materiais complementanse con material adicional como son artigos científicos, presentacións e outros recursos. O carácter do curso é teórico-práctico e, ao longo do mesmo, proporanse diferentes actividades non presenciais que teñen un carácter formativo e, á vez, son a ferramenta de avaliación. 

Material didáctico para o seguemento do curso

Material obrigatorio. Material en Plataforma Virtual:

 • Guía de estudo.
 • Foros de debate.

 • Cronograma.

 • Temas de estudo elaborados polo equipo docente.

 • Exercicios e supostos prácticos non presenciais.

 • Vídeo-clases.

Material enviado polo equipo docente (apuntes, probas de avaliación, memorias externas, DVDs,....):

 • Temas desenvolvidos.
 • Seminarios relacionados co tema do curso.

Atención ao estudante

O seguemento do curso realízase a través do Curso Virtual, na plataforma aLF, á que o estudante accederá coas claves de acceso que se lle proporcionan ao formalizar a matrícula, mediante o campus docente da UNED. Na plataforma do curso atópase toda a información e os documentos de traballo. A comunicación entre o estudante e o equipo docente faise de forma continua, fundamentalmente nos foros de debate do Curso Virtual da materia.

Avaliación

Para superar o curso realizarase unha serie de actividades obrigatorias, con carácter formativo, que se propoñen mediante o Curso Virtual. Os estudantes atoparán o enunciado de cada unha das actividades na ferramenta Tarefas do Curso Virtual, á que se pode acceder coas claves de acceso que se lle proporcionan ao formalizar a matrícula, no campus docente da UNED. Cada estudante debe realizar un traballo persoal e non compartido, entregando o mesmo a través da plataforma dentro dos prazos establecidos. Os traballos serán corrixidos polo equipo docente. A realización dos mesmos é condición necesaria para poder superar o curso.

Duración e dedicación

Duración: 6 meses (do 5 de decembro de 2023 ao 31 de maio de 2024).

Dedicación: 500 horas.

Equipo docente

As codirectoras son Mónica Morales Camarzana e Raquel Martín Folgar, ambas as dúas da UNED. A elas úneselle un plantel de colaboradores externos formado por Juan Bárcena del Riego, Esther Blanco Lavilla, Alejandro Brun Torres e Gonzalo Pascual Álvarez.

Matrícula 

Prezo de matrícula: 800,00 €.

Os descontos son os seguintes:

 • Axudas ao estudo e descontos. Pódese encontrar información xeral sobre axudas ao estudo e descontos neste enlace. Debe facer a solicitude de matrícula marcando a opción correspondente, e posteriormente enviar a documentación ao correo: descuentos@fundacion.uned.es.
 • Incentivos. Son axudas que se concederán a proposta voluntaria dos directores dos cursos, que son os que máis coñecen ao seu estudantado, e detraeranse do crédito dispoñible para o curso. A súa concesión non anula a porcentaxe dos ingresos de matrícula que se destina a axudas ao estudo nesta actividade. En todo caso, a porcentaxe que se vai incentivar será exclusivamente a que corresponda ao prezo de matrícula (en ningún caso ao prezo do material necesario para o seguemento do curso). Os incentivos á matrícula aprobados para este curso académico son os seguintes: 
 1. Terán desconto nos membros da Sociedade Española de Viroloxía (SEV) . Desconto aplicado: 5%.

O período de matriculación vai do 11 de setembro ao 30 de novembro do 2023.

Máis información sobre o curso premando aquí.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es