Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Convocada a XXII edición dos Premios García Goyena

10 de mayo de 2023

A Facultade de Dereito da UNED destina un primeiro premio de 2.400 euros e un segundo de 1.200 euros máis tres accésit. Poderán participar titulados en dereito españois ou estranxeiros salvo quenes traballen na citada Facultade da nosa Universidade.

OURENSE, 10 de maio de 2023. A Facultade de Dereito da UNED convoca a 22 edición dos Premios García Goyena aos que poderán concorrer todos os licenciados e graduados en Dereito, españois ou estranxeiros, con excepción de quen desenvolva tarefas docentes ou investigadoras na sede da Facultade de Dereito da UNED en Madrid. Concederanse un primeiro e segundo premios e tres accésit para os artigos presentados:

  •  Primeiro premio: 2.400 euros
  •  Segundo premio: 1.200 euros
  •  Tres accésit
  •  En todos os casos, á dotación económica acompañarase a publicación na Revista da Facultade de Dereito da UNED (RDUNED); tamén se publicarán, no seu caso, os tres accésits. 

Os traballos, redactados en castelán, deberán versar sobre un tema ou liña directriz que se dirá en cada convocatoria. Tal liña directriz será o suficientemente ampla como para que desde as máis diversas disciplinas xurídicas poida escribirse sobre ela; pero garantirá así mesmo una certa homoxeneidade na temática daqueles. Na convocatoria específica para este próximo curso (XXII convocatoria), a liña directriz será: Desafíos xurídicos actuais. Os artigos haberán de ser orixinais e inéditos, non podendo ser aceptados nin entregados para a súa aceptación a publicación algunha en calquera formato nin presentarse a ningún outro premio ou certame. Terán unha extensión máxima de 35 páxinas de tamaño DIN-A4, mecanografadas a espazo e medio, por unha soa cara, con letra Times New Roman de 12 puntos (este espazo de 35 páxinas incluirá a totalidade do traballo). As marxes que han de respectarse son: superior e inferior 2,5 cm, dereito e esquerdo 3 cm. Ao comezo do traballo deberá indicarse o título en castelán e inglés, o sumario ou índice, un resumo dunhas 10 ou 15 liñas de extensión e con palabras chave (máximo 5) que permitan a identificación do tema ou obxecto do traballo, tanto en castelán como en inglés (abstract e key words). Ao final do texto incluirase un epígrafe de conclusións, así como un apartado referido á bibliografía utilizada.

Será preciso seguir as instrucións formais de publicación previstas para a Revista da Facultade de Dereito da UNED. O incumprimento das bases conleva a exclusión do premio.

Cada autor enviará un único traballo e de modo individual. Os artigos serán enviados, sen remite, á seguinte dirección: Premio de Artigos Xurídicos “García Goyena” (XXIIª. Edición) Decanato da Facultade de Dereito da UNED C/ Bispo Trejo, 2, 28040 MADRID. 

Os traballos serán asinados con pseudónimo. No sobre que os conteña incluirase unha plica pechada, na cal constarán os datos persoais do autor, a súa profesión (con indicación expresa de se é profesor titor da UNED e en que Centro Asociado), teléfonos de contacto e dirección de correo electrónico. Achegarase, ademais, unha copia anonimizada en soporte informático (pendrive), preferentemente en programa de tratamento de texto Microsoft Word. Non serán aceptados os traballos que non cumpran estas condicións.

O prazo límite para o envío do orixinal será o 15 de setembro de 2023. O xurado estará presidido pola Decana da Facultade de Dereito da UNED e compoñerano cinco profesores permanentes Doutores en Dereito da devandita Facultade elixidos por sorteo entre as distintas áreas de coñecemento, un avogado con polo menos cinco anos de exercicio, un maxistrado, un membro do Ministerio Fiscal, un notario ou rexistrador e un avogado do Estado. Actuará como secretaria a da Facultade. O xurado reunirase antes do do 22 de novembro de 2023. Unha vez outorgados os premios, as plicas serán abertas. Calquera outros traballos non premiados poderán ser recomendados polo xurado para a súa publicación.

Todos ou parte dos premios poderán ser declarados desertos se os orixinais presentados non reúnen, a xuízo do xurado, os mínimos de calidade esixibles. Ademais, o xurado poderá atribuír calquera dos premios ou accésit a máis dun traballo, dividindo no caso de premio con dotación económica a contía da dotación. Ao fallo daráselle publicidade, a través da páxina Web da Universidade, nun prazo non superior a quince días. A participación nos Premios García Goyena implica a aceptación de todas as bases. O incumprimento das bases e as condicións que se tiveron en conta para a concesión dos Premios poderá dar lugar tanto á modificación da resolución pola que se concede o Premio como, no seu caso, ao reintegro das cantidades percibidas se se obtivo premio con dotación económica.

Non poderá presentarse quen gañase algún dos premios con dotación económica nos últimos dous anos. A entrega dos premios terá lugar nun acto académico e público, presidido polo Reitor da UNED e a Decana da Facultade de Dereito, en lugar e data que serán comunicados con suficiente antelación. Os traballos premiados e os seleccionados para a súa publicación quedarán baixo a propiedade intelectual dos autores, aínda que a Facultade de Dereito da UNED terá sobre eles dereito á súa publicación na revista durante os doce meses posteriores ao día do fallo.

 Os orixinais non premiados serán destruídos e non se manterá correspondencia sobre eles.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es