Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

A UNED convoca o XXXIV Premio de Narración Breve 2023

13 de enero de 2023

A dotación é de 4.000 euros. Concederase un Premio de 500 euros para a categoría UNED, o que non exclúe que o gañador desta categoría poda optar tamén ao premio principal. O prazo de presentación de orixinais terminará o 9 de abril.

OURENSE, 13 de xaneiro de 2023. Poderán optar a este Premio as obras orixinais e inéditas, escritas en lingua castelá, en formato word ou pdf, que non fosen premiadas noutros certames. Non se admitirán outros formatos. O orixinal, de tema libre, deberá ser inédito e non poderá estar suxeito a compromisos editoriais nin estar a concursar noutros certames. O relato, terá un máximo de 4.000 palabras e un mínimo de 2.000. Presentarase con interlineado dobre e páxinas numeradas; tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se incluirá título e pseudónimo. 

Se o autor pertence á UNED deberá indicalo. O arquivo Word deberá nomearse co título do relato, que debe ser o mesmo que aparece no formulario de admisión. Cada autor poderá enviar unicamente un traballo.

Os traballos poderán presentarse ata o día 9 de abril de 2023 por correo electrónico unha vez cumprimentado o formulario en liña que aparece ao final destas bases. Tanto o formulario como o relato deben enviarse ao mesmo tempo. Non se enviará acuse de recibo nin se manterá correspondencia algunha cos concursantes.

Os autores que pertenzan á UNED deberán indicalo no corpo da mensaxe (e no campo correspondente no formulario) . Poderán ser estudantes, antigos alumnos, titores, profesores ou persoal de administración e servizos, en activo ou que nalgún momento prestasen servizos na UNED. Os textos deberán enviarse á seguinte dirección electrónica:  certamendenarracion@adm.uned.es

A dotación é de catro mil (4.000) euros. Concederase un Premio de cincocentos (500) euros para a categoría UNED, o que non exclúe que o gañador desta categoría poida optar tamén ao premio principal. A UNED resérvase o dereito para publicar os textos premiados e os textos seleccionados polo xurado para a súa publicación, en calquera formato (impreso ou electrónico) e sen que iso orixine dereitos a favor dos autores, que poderán, posteriormente, publicar noutros medios e dispoñer plenamente dos seus dereitos sobre os mesmos.

Do Premio deduciranse as cargas tributarias correspondentes e o seu importe terá carácter de compensación pola renuncia aos dereitos de autor. O fallo do xurado producirase durante a Feira do Libro de Madrid. A UNED comunicarao aos gañadores e finalistas. Ademais, o fallo poderá consultarse na páxina web da UNED: www.uned.es. Non se devolverán os orixinais non premiados. Durante o acto presentarase o volume correspondente á XXXIII edición do premio.

A Universidade nomeará un comité de lectura cualificado para a selección dos relatos finalistas.

O fallo do xurado será inapelable, quedando este e os organizadores facultados para resolver calquera outra incidencia que puidese producirse e que non estea contemplada nas bases. O Premio poderá declararse deserto se o xurado considérao oportuno. A presentación a este Premio supón a aceptación absoluta destas bases. AUTORIZACIÓN PARA MENORES 

Para a participación de menores de idade, será necesaria unha autorización dos pais ou titores, que deberá achegarse ao correo electrónico.

TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

 Os datos persoais solicitados formarán parte dunha base de datos, cuxa titularidade corresponderá á Universidade Nacional de Educación a Distancia con CIF Q-2818016-D e domicilio en rúa Bravo Murillo, nº 38, 28015 – MADRID. A Universidade nacional de Educación a Distancia garante o cumprimento da Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal.

FORMULARIO

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es