Mapa web
Youtube
UNED

Normalidade no comezo da semana de exames de xaneiro da UNED en Ourense

27 de enero de 2020

A Universidade recorda aos estudantes as normas básicas para evitar calquera sanción durante o desenvolvemento das probas  

OURENSE, 27 de xaneiro de 2020.- Con normalidade iniciouse esta semana de exames no Centro Asociado á UNED en Ourense. Para o bo desenvolvemento das probas é conveniente que cada estudante teña en conta as seguintes recomendacións:

-   O estudante necesita identificarse co carné da UNED e o DNI tanto á recollida do enunciado do seu exame como na entrega do seu exame. Se non o ten aínda, o carné da UNED poderá adquirirse no Centro Asociado. Acuda ao centro media hora antes da celebración do exame. Manteña ambos os documentos á vista do tribunal durante toda a proba, encima da mesa que ocupe.

- Se a matrícula da materia da que se vai a examinar non está debidamente formalizada, non poderá examinarse. É conveniente que se non está seguro da situación da súa matrícula, corrobore a súa situación no Centro Asociado en que se matriculou ou no Negociado de estudantes da súa Facultade antes do día do exame. E, no caso de non tela formalizada debidamente, fágao antes de examinarse.

-  Cada estudante necesita velar por seguir as seguintes normas e recomendacións básicas para que todos realicen os seus exames coas máximas garantías de equidade e as mellores condicións ambientais posibles:

Móbiles, tabletas,  smartwatches, e similares aparellos de comunicación e información han de estar apagados e fóra do alcance. Esta é unha das incidencias que máis se repite como causa de sanción aos estudantes. O Centro de Prevención, Resolución de Conflitos e Inspección da UNED está a desenvolver unha campaña para reducir as mesmas que necesita da colaboración de todos, especialmente dos propios alumnos.

O estudante debe ter só material permitido sobre a mesa (o indicado no enunciado do exame, máis o entregado polo tribunal e os carnés de identificación). Para evitar calquera incidente que derive nunha sanción disciplinaria, é conveniente que os estudantes  depositen todo o material non autorizado debaixo do seu posto, lonxe do alcance da man.

A entrega do exame só é posible a partir dos 30 minutos despois do comezo oficial da sesión. Non se pode saír da aula ata que pase ese tempo. E, só se pode saír entregando o exame completo. Se o estudante vai sen entregar o exame debidamente, considerarase presentado e que o entrega en branco. Unha vez salga da sala de exame, non poderá volver entrar.

 Lea atentamente as instrucións e todo o contido do enunciado ao comezo do exame. Se algo non está claro, é o momento de solicitar ao tribunal que lle axude a aclaralo.

É obrigatorio completar todos os datos de identificación en todas as follas que empregue, numeralas e indicar na cabeceira o número de follas que se entregan. Iso fará que sexa moito máis difícil que una delas pérdase.

O certificado web de asistencia estará dispoñible para cada estudante para partir do día seguinte da celebración da sesión na súa páxina web. Non é necesario solicitalo.

Finalmente, lémbrase que o estudante debe absterse de utilizar ou colaborar en procedementos fraudulentos durante os exames (copiar, falar, falsificar), debe cumprir coas indicacións dadas polos membros do tribunal e absterse de alterar o normal desenvolvemento das probas ou ofender a calquera dos membros do Tribunal, a Comisión de Apoio ou os compañeiros.

Calquera consulta ou aclaración, poden contactar coa secretaría do seu Centro Asociado en primeiro lugar ou co negociado de estudantes da súa facultade no caso de problemas coa súa matrícula.

Igualmente, para calquera queixa, suxerencia ou felicitación relacionada coas probas presenciais, pode dirixirse á Caixa de correos da UNED.

Desexámosvos a todos que a semana de Probas transcorra con normalidade e finalice con éxito, agradecendo a cada un de vós pola vosa dedicación e responsabilidade.

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es