Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

A Dirección de UNED Ourense recorda a todos os estudantes que cubran o formulario enviado facendo constar as súas necesidades especiais para solucionalas e que ninguén quede sen poder facer os exames online de xuño

6 de mayo de 2020

Trátase do censo do proxecto UNED100%,  impresindible para que cada centro asociado poda coñecer con exactitude cantos alumnos precisan apoio para conectarse á aplicación AvEx, apta para todos os dispositivos sen ter que instalar software algún 

OURENSE, 6 de maio de 2020.- A Dirección de UNED Ourense lembra a todos os estudantes a importancia de cubrir o formulario que a través do correo electrónico envioulles a Universidade, dentro do proxecto UNED100%. Desta maneira o Centro Asociado poderá coñecer exactamente cantos estudantes teñen necesidades especiais para realizar os exames online no segunda quince de xuño.

A Resolución Reitoral do 3 de abril de 2020, ratificada polo Pleno do Consello de Goberno do 22 de abril, faise eco da heteroxeneidade da comunidade de estudantes da UNED para a necesaria adaptación do sistema de avaliación adoptado nesta situación excepcional. O Reitor na súa resolución declara que: «adoptaranse as medidas necesarias para adaptar o sistema ao alumnado con necesidades especiais, para os que non dispoñan dos medios necesarios e para quen se atope en situacións de privación de liberdade, así como calquera outras situacións individuais de análoga natureza.».  Por iso prevese adoptar medidas necesarias para catro grupos de estudantes:

 • Quen tes necesidades especiais. • Aqueles que non contades cos medios técnicos necesarios para a realización de exames en liña ou a avaliación continua.

 • Quen formas parte do programa de centros penais.

 • Aqueles que poidades atoparvos noutras situacións individuais análogas ás anteriores.

 Para iso é preciso en primeiro lugar coñecer quen sodes cada un dos estudantes afectados –censo UNED100%– para determinar as distintas dificultades e atopar as solucións adecuadas a cada unha delas –problemas e medidas UNED100%–. A UNED xa dispón de leitos institucionais para comunicarse cunha parte de quen podes ter necesidades especiais na adaptación á nova situación. O Centro de Atención a Universitarios con Discapacidade (UNIDIS) e o Programa de Estudos Universitarios en Centros Penais atenden aos estudantes con necesidades especiais e privados de liberdade. Con todo, a excepcionalidade da situación fai preciso ampliar os leitos de comunicación con todos vós. Para iso púxose á vosa disposición un formulario no que podedes reflectir as concretas necesidades que tedes para realizar a avaliación. Esta información serviranos para poder ofrecervos posibles solucións ou arbitrar medidas para as mesmas. A xestión do procedemento levará conxuntamente entre o Vicerreitorado de Estudantes e Emprendemento e os Centros Asociados á UNED. O Centro Asociado de Ourense está tamén aberto a recibirvos tanto a través dos seus correos electrónicos como telefónicamente.

Pero para que todo funcione é fundamental que en primeiro lugar informédesvos nos cursos virtuais das vosas materias de cal é o sistema de avaliación concreto que se estableceu finalmente para cada materia nas que estades matriculados e comprobedes se necesitades apoio adicional.

 Problemas e medidas UNED100%

 A) Acceso tecnolóxico: a importancia da rede de centros asociados da UNED na contorna virtual. Un primeiro gran bloque de posibles problemas é o que constitúen os derivados do acceso tecnolóxico tanto aos sistemas de avaliación continua como á aplicación AvEx, que se vai a empregar na avaliación en liña. Estas solucións, pola súa novidade, poden resultar máis esixentes para parte do alumnado que as utilizadas nos procesos formativos habituais na UNED. Varias medidas prevense neste ámbito: • Máxima accesibilidade no acceso ás aplicacións: No deseño da aula AvEx buscouse a maior accesibilidade. Podédela executar desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados á rede –ordenadores, tabletas, teléfonos intelixentes, etc.–. Neste sentido un teléfono móbil intelixente con cámara é suficiente para a realización das probas –aínda que as limitacións do tamaño da pantalla destes aparellos dificultan a introdución de textos, polo que se recomendan dispositivos de maiores dimensións e, se é posible, con teclado–. Por outra banda, AvEx está deseñada para que sexa posible acceder desde os navegadores máis comúns e non necesita da instalación de software algún. 

 • Apoio en liña aos e as estudantes para resolver dúbidas e dar soporte informático durante o período previo e a celebración das probas. O Centro de Atención ao Usuario poñerase á vosa disposición para liquidar dúbidas e problemas técnicos. • Probas sobre o manexo da aplicación co obxecto de que vos habituedes á contorna virtual do exame e poidades comprobar se é necesario algún tipo de apoio desde os servizos da UNED. No caso de AvEx, antes da realización dos exames habilitarase a posibilidade de que practiquedes coa aplicación para que o día da avaliación coñezades perfectamente a contorna no que vos moveredes.

• Co obxecto de constituír a contorna idónea para a celebración dos vosos exames realizaranse probas sucesivas e a vosa opinión será tida en conta para adaptar a aplicación AvEx ás vosas necesidades.

• Acceso aos periféricos necesarios para a realización da avaliación. En colaboración coa rede de centros asociados, estamos a traballar para, na medida das nosas posibilidades, prestar cámaras para a realización do exame aos e as estudantes que declaredes non contar con medios alternativos. De acordo cos resultados do censo de necesidades valorarase a posibilidade de proporcionar outro tipo de material informático. • Acceso extraordinario e limitado ás instalacións do Centro Asociado: Sempre dun modo axustado á evolución da situación sanitaria e en casos excepcionais, nos que non sexa posible realizar a proba con medios propios, nos centros asociados habilitaranse espazos adecuados para realizar o exame en AvEx. 

B) Estudantes con discapacidade: No caso de que teñades algunha discapacidade e examinédesvos a través do programa de UNIDIS, a experiencia achegarase o máis posible á habitual. A aplicación xa prevé as adaptacións a tempo e é accesible a estudantes con discapacidade visual. Está a estudarse a posibilidade de levar a cabo outro tipo de adaptacións das probas en función das vosas concretas necesidades.

C) Estudantes en Centros Penais: Dadas as diferenzas de réxime interno dos distintos centros penais e a dinámica da situación na que nos atopamos, está a levarse a cabo un estudo detallado das posibilidades de celebración dos exames. En calquera caso, garantirase que os e as estudantes do programa de Centros Penais contedes, como o resto dos vosos compañeiros, cunha convocatoria ordinaria e outra extraordinaria para este curso 2019-2020. E) Estudantes en prácticas: Polas súas especiais características o ámbito das prácticas merece un tratamento específico. Unha parte das mesmas adaptarase á modalidade en liña e estase traballando para darvos unha resposta noutras áreas, como pode ser a das prácticas de laboratorio.

D) Outras situacións: Para acabar, somos conscientes de que a pandemia tivo outro tipo de afeccións que non é posible recoller con toda a súa amplitude. Por iso, cun criterio flexible, trataranse todas aquelas incidencias que, sen estar entre as anteriores, consideredes que habemos de ter en conta nesta convocatoria de xuño de 2020. En especial a daqueles e aquelas de vós que desempeñedes ou desempeñásedes o voso traballo nos servizos esenciais establecidos polo Goberno no RD 463/2020, do 14 de marzo, e no RDL 10/2020, do 29 de marzo, ou que padecésedes o COVID-19. Para que todo isto póidase organizar sen problemas para os estudantes, é fundamental cubrir o formulario que se lles enviou. Para maior información do proxecto UNED 100% que contempla o sistema de Avaliación 2020, podes picar aquí .

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es