Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Aberto o prazo de admisión para Mestrados Universitarios Oficiais na UNED

19 de mayo de 2022

A preinscrición para novos estudantes ábrese do 19 de maio ata o 5 de xullo, malia que para algúns mestrados finaliza o 2 de Xuño.

OURENSE, 19 de maio de 2022. En canto aos Mestrados universitarios do EEES, os ensinos de mestrado teñen como finalidade a adquisión polo estudante dunha formación avanzada, de carácter especializada ou multidisciplinar, orientada á especialización académica ou profesional, ou ben a promover a iniciación en tarefas investigadoras. A superación destes ensinos dará dereito á obtención do título oficial de Mestrado Universitario, coa denominación específica que figure no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades de España.

Acceso ao mestrado

A posesión dun título universitario oficial de graduado/a español ou equivalente é condición para acceder a un mestrado universitario, ou no seu caso dispoñer doutro título de mestrado universitario, ou títulos do mesmo nivel que o título español de grao ou mestrado expedidos por universidades e institucións de educación superior dun país do Espazo Europeo de Educación Superior, EEES, que no devandito país permita o acceso aos estudos de mestrado. Os titulados estranxeiros alleos ao EEES que non dispoñan de homologación ou declaración de equivalencia do ministerio español competente, necesitarán realizar un trámite complementario e previo á admisión. 

Oferta de mestrados universitarios 2022/2023

Preinscrición ou admisión

Todos os estudantes que desexen cursar estudos de máster universitario na UNED deberán realizar unha solicitude de preinscrición que atoparán dispoñible na páxina web da UNED www.uned.es (previa identificación no Campus UNED).

Ao facer a preinscrición terán que realizar unha proposta das materias das que desexa matricularse. Por iso deben ler atentamente a guía xeral do mestrado no que cada un estea interesado para poder realizar dita proposta de forma correcta.

Unha vez que o estudante cumprimente a súa preinscrición por Internet, deberá achegar en formato electrónico, a documentación que a aplicación informática indícalle de acordo aos requisitos do mestrado e á súa condición de acceso.

Os estudantes de estudos de mestrado serán admitidos a cursar estudos na UNED de acordo coa nota obtida no proceso de preinscrición, que se calcula a partir dos criterios establecidos pola coordinación do mestrado que, en todo caso, deberán ser públicos.

Reservarase o 5% das prazas que se oferten en cada mestrado no primeiro período de preinscrición a estudantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Se para o cálculo das prazas que corresponden a esta cota obtense un número decimal, entenderase que xera unha praza cando se alcance polo menos o medio punto (X,50).

As prazas asignadas a estudantes con discapacidade que non se cubran ou queden baleiras como consecuencia dunha renuncia, pasarán a conformar a oferta das prazas non suxeitas a reserva.

Para a asignación de prazas aos estudantes desta cota terase en conta a puntuación obtida de acordo co sistema de selección xeral establecido no propio mestrado. Con todo, nos mestrados que conteñan prácticas a selección aterase ás prazas que se oferten nos centros asociados ou nas empresas e institucións coas que se asine convenio.

Naqueles mestrados que se aproben mediante convenios nos que se fixe un perfil específico de estudante esta cota quedará sometido ao que establezan expresamente os mesmos.

Debido a que a demanda de solicitudes de preinscrición de mestrados oficiais é considerablemente superior ao número de prazas ofertadas, só admítese unha única solicitude por estudante cada curso académico.

Prazos

Para estudantes novos no mestrado o prazo ordinario de preinscrición é do 19 de maio ao 5 de xullo de 2022. Con todo, este prazo finalizará o día 2 de xuño de 2022, para os seguintes mestrados:

 • Ciberseguridade
 • Estudos de Xénero
 • Formación de Profesores de Español como Segunda Lingua
 • Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas
 • Enxeñería e Ciencia de Datos
 • Intervención Educativa en Contextos Sociais
 • Investigación en Historia da Arte
 • Investigación en Intelixencia Artificial
 • Políticas Sociais e Dependencia
 • Prevención de Riscos Laborais: Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosociología Aplicada
 • Psicoloxía Xeral Sanitaria

As comisións de valoración resolverán as solicitudes de admisión/preinscrición dos estudantes novos antes do 27 de xullo de 2022. Os títulos de mestrado que non completen as prazas ofertadas no prazo ordinario de preinscrición poderán abrir un prazo extraordinario de preinscrición do 2 ao 9 de setembro de 2022. Neste caso, as comisións de valoración resolverán as solicitudes de admisión/preinscrición dos estudantes novos antes do 30 de setembro de 2022.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es