Mapa web
Youtube
UNED

Reanudados os prazos do Concurso Público de venias docendi de profesores titores da UNED

1 de junio de 2020

O prazo de corrección de dez días hábiles que quedou interrompido en aplicación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, comprende o período entre o 1 e o 12 de xuño, ambos inclusive

OURENSE, 2 de xuño de 2020.- En relación coas convocatorias de Concurso Público de venias docendi de Profesorado Titor nos Centros Asociados á UNED para o curso académico 2020-2021, a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, determinou a suspensión de termos e a interrupción de prazos de todos os procedementos administrativos das entidades do Sector Público.

No Real Decreto 537/2020, do 22 de maio (BOE n.º 145, do 23 de maio de 2020) prevese o levantamento da suspensión de termos e da interrupción de prazos administrativos, establecendo, con efectos do 1 de xuño de 2020, a derrogación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo. Deste xeito, prevese que se renove ou, no seu caso, reiníciese o cómputo dos prazos desde esa mesma data.

O Real Decreto-Lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, na súa disposición adicional oitava, baixo a denominación de “ampliación de prazos”, regula un reinicio dos prazos tras a data da declaración do estado de alarma, nos supostos de recursos e impugnacións, así como en procedementos con posibles efectos desfavorables ou de gravame para os interesados.

Por todo iso, os prazos procedementais comezaron de novo completamente desde o día 1 de xuño con independencia dos días transcorridos con anterioridade a data 14 de marzo de 2020

En consecuencia, o prazo de corrección de dez días hábiles que quedou interrompido en aplicación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, reiniciouse o pasado 1 de xuño. Para aqueles concursantes que debían realizar a corrección e fixérono no anterior prazo antes de que fose interrompido, esta terase por presentada, non tendo que volverse a realizar neste novo prazo e tendo  en conta que os méritos que deben acreditarse han de estar limitados á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non do prazo ou prazos de corrección. Así o explica Juan Claver Cid, vicerreitor adxunto de Persoal Docente e Investigador.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es