Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

O COIE da UNED pon en marcha a IX edición do Programa de Creación de Empresas

16 de enero de 2023

A iniciativa vai dirixida a aqueles estudantes e egresados da UNED que queiran poñer en marcha un procecto de emprendemento.

OURENSE, 16 de xaneiro de 2023. Os proxectos seleccionados gozarán de asesoramento personalizado, mentoría profesional e acompañamento por parte do equipo de emprendemento do COIE da UNED. Á súa vez, poderán ser galardoados cun premio de 3.000 € e dous accésits de 1.500 €, destinados á posta en marcha dos seus proxectos. Como nas últimas convocatorias, haberá outros premios outorgados polos nosos colaboradores, que contribuirán ao desenvolvemento daqueles proxectos seleccionados. 

Bases da convocatoria 

O IX Programa “Creación de Empresas” 2022-23 #emprendeUNED22, cuxo patrocinador dos premios “Capital Semente” é o Banco Santander, está desenvolto polo Centro de Orientación e Emprego (COIE) da UNED, con domicilio en C/ Bravo Murillo, 38, 2.ª planta, 28015 Madrid. Esta convocatoria vai destinada a estudantes (con matrícula vixente no curso académico actual) e titulados UNED con ideas de emprendemento. Poderanse presentar proxectos innovadores, sostibles e de impacto, os cales serán acompañados nos primeiros pasos para transformar as súas iniciativas en empresas, así como empresas/startup/spinoff de recente creación que iniciasen a súa actividade despois do 1 de xaneiro de 2022.

O apoio que ofrecerá este IX Programa de Creación de Empresas terá os seguintes compoñentes: 

 • Participación na comunidade #emprendeUNED (espazo dixital de recursos, seguimento de proxectos e networking).
 • Formación e mentoría profesional, orientación ao mercado/sociedade, a través dun itinerario con fitos programados personalizados.
 • Asesoramento para a posta en marcha da empresa e/ou o alta da actividade ou nas primeiras fases tras a creación.
 • Financiamento mediante premios e acceso ao investimento.

 A) Obxecto da convocatoria 

 • Promover a cultura emprendedora e colaborativa entre os participantes no IX Programa #emprendeUNED23.
 • Facilitar ferramentas ás persoas con intención de emprender, a través da Comunidade Emprende-UNED: recursos formativos, pílulas desenvolvidas por diferentes especialistas, fitos, etc. 
 • Desenvolver o potencial dos emprendedores na posta en marcha e/o desenvolvemento dos seus proxectos de emprendemento, identificando ideas de negocio, analizando a contorna, desenvolvendo estratexias para levalas a cabo e poñendo a proba as súas ideas e a súa capacidade de xestión no mercado.
B) Quen pode participar

 •  O programa “Creación de Empresas” vai dirixido a estudantes e titulados da UNED:
 • O proxecto presentado será aceptado cando polo menos un dos integrantes sexa un estudante ou egresado da UNED, quen será o contacto principal do equipo coa área de emprendemento do COIE. Entendemos como “estudante UNED” a estudantes de calquera titulación que imparta a Universidade, xa sexan de Grao, Posgrao e/o Formación Permanente. 
 • Comprometidos a participar activamente en todas as fases do programa. 
 • Comprometidos co seu desenvolvemento persoal, a aprendizaxe e a cultura colaborativa.
 •  Implicados e activos na construción da Comunidade #emprendeUNED.
 •  Cuxo concepto de proxecto sexa sostible economicamente: non depender, a medio ou longo prazo, de subvencións públicas ou privadas.
 •  Independentemente do estado de desenvolvemento do seu proxecto: desde proxectos en fase de idea que queiran depurar o concepto e desenvolvelo, ata startups recentemente constituídas (máximo 1 ano) cuxo obxectivo sexa consolidarse no mercado.
 •  Tamén poderán presentarse aqueles proxectos que, participando da convocatoria do ano anterior #emprendeUNED22, non resultasen gañadores de ningún dos premios Capital Semente financiados por Banco Santander.

C) Presentación de solicitudes 

A presentación da solicitude pode ser individual ou colectiva. Admitiranse candidaturas impulsadas por equipos compostos por unha ou máis persoas. Aínda que todos os membros terán acceso á comunidade #emprendeUNED, os equipos deberán seleccionar de entre os seus membros a un único representante (quen sustente o dereito como alumno, egresado ou persoal UNED) que, autorizado polo equipo, actuará como único interlocutor no Programa.

Polo menos o interlocutor, debe ser estudante ou titulado da UNED. Os equipos terán un mínimo de 1 compoñente e un máximo de 8, salvo autorización expresa do COIE. Cada persoa ou grupo poderá presentar, como máximo, dous proxectos. Para incorporarse nas diferentes fases da convocatoria, cada proxecto deberá rexistrarse, cumprimentar e achegar integramente a información solicitada no formulario dispoñible na plataforma Santander X dedicada á nosa convocatoria. Só poderá utilizarse unha única conta de rexistro para cada proxecto. A dirección de acceso á área privada aparecerá indicada na web de COIE. Os prazos de presentación das candidaturas manteranse abertos desde o 22 de decembro ao 31 de marzo de 2023. 

D) Proceso de selección de proxectos para a súa incorporación ao Programa de Creación de Empresas 

A selección das candidaturas irase producindo segundo váianse inscribindo os proxectos e cumprimentando o formulario correspondente. Tras a inscrición, comprobarase que os candidatos rexistrados cumpren os requisitos establecidos nas bases, e que presentaron toda a documentación requirida. Para valorar mellor as candidaturas, o equipo técnico de Emprendemento do COIE-UNED poderá solicitar unha entrevista. 

Finalmente, os proxectos seleccionados faranse públicos na web da Comunidade #emprendeUNED http://emprende.uned.es. A partir do 1 de abril, e tras un período de 15 días naturais para requirimentos de documentación que non fose enviada na inscrición, a resolución final dos proxectos admitidos será inapelable. Todos os compoñentes dos equipos destes proxectos terán acceso ao “Programa de Creación de Empresas” e á plataforma de xestión de proxectos da Comunidade #emprendeUNED.

Criterios de selección de proxectos para a súa incorporación ao programa

Os proxectos serán seleccionados en base aos seguintes criterios:

 • Claridade na formulación dos obxectivos: o proxecto ten un obxectivo claro, xa sexa un produto ou servizo. 
 • Sustentabilidade económica do proxecto: o proxecto ten posibilidades reais de ser sostible economicamente. Aínda que o proxecto poida apoiarse en subvencións, doazóns ou Capital Semente na súa fase de arranque, busca xerar un retorno económico que permita conseguir o ingreso esperado mediante a venda de servizos, produtos ou experiencias e colaboracións en especie. Tamén poderán terse en conta aspectos sociais, ambientais e culturais. 
 • Liderado/habilidades emprendedoras dos integrantes do equipo: o Programa de Creación de Empresas valorará nos emprendedores os seguintes aspectos:
 1.  Compromiso e ambición por converter unha idea nun proxecto real que achegue valor á sociedade.
 2.  Capacidade para xestionar un proxecto de forma viable.
 3.  Capacidade para convencer e mobilizar recursos ao redor do proxecto.
 4.  Capacidade e experiencia para traballar en comunidade.

Para poder valorar estes aspectos, os integrantes do equipo de emprendemento deberán cumprimentar o documento xa referido, facendo alusión a eles de forma específica e atender, en caso de ser requirido, a unha posible entrevista por parte do equipo técnico da área de emprendemento do COIE.

E) Desenvolvemento do Programa Creación de Empresa 

O Programa Creación de Empresas desenvólvese en varias fases, as cales transcorren desde a incorporación oficial de cada proxecto seleccionado ata a clausura e entrega de premios.

O calendario será publicado por COIE-Emprendemento unha vez publíquese a listaxe de proxectos aceptados. As fases estrutúranse do seguinte modo: 

 1.  Asignación de mentor e análise da situación. Os emprendedores empezarán a desenvolver as súas ideas de negocio a través da Comunidade Emprende-UNED. A cada equipo asignaráselle un mentor profesional. 
 2. Proposta de obxectivos, estratexia, tarefas e calendario a seguir Cada equipo, coa orientación do mentor, enviará ao COIE/UNED unha análise inicial do seu proxecto, así como unha proposta de “folla de roteiro” para os seguintes meses (cronograma) e a estratexia para seguir. Á súa vez, desagregarán os obxectivos propostos en fitos e tarefas, asignando unha data a cada un deles.
 3.  Desenvolvemento do proxecto Unha vez que a “folla de roteiro” sexa aprobada polo COIE-UNED, o equipo empezará a desenvolver as súas tarefas programadas, dentro das datas establecidas. Tanto o desenvolvemento destas, como o reporte do avance, faranse a través da plataforma de xestión de proxectos da Comunidade #emprendeUNED ou daqueles medios que se determinen. O mentor será o encargado de orientar ao equipo cara á consecución dos obxectivos, aínda que esta será tarefa e responsabilidade de todos os integrantes, mantendo unha participación proactiva. Doutra banda, será o interlocutor-promotor de cada equipo o encargado de reportar os avances na plataforma e comunicarse co mentor, os expertos e/o o COIE da UNED. Para fomentar a cultura colaborativa e a construción efectiva dunha rede de traballo, valorarase moi positivamente a participación de todos os compoñentes do equipo na Comunidade #emprendeUNED e naqueles encontros que, ao longo do programa, poidan acontecer.
 4.  Peche do programa O IX Programa Creación de Empresas da UNED finalizará o 30 de setembro de 2023, antes desa data, cada equipo deberá presentar a seguinte documentación: 
 • o correspondente Plan de empresa
 • un vídeo de 3 minutos máximo de duración (Elevator Pitch) ao COIE da UNED. Onde se fará unha presentación do proxecto segundo a información máis relevante do mesmo e a información achegada no Plan de empresa e CANVAS
 • un pequeno informe ou resumo executivo (máximo un folio), onde se recollerá: o modelo de negocio ao que se chegou, así como os avances e logros ao longo do tempo de desenvolvemento do proxecto na Comunidade Emprende-UNED. 
 • Por último, remitirán o correspondente modelo CANVAS (Segundo modelo proporcionado polo COIE da UNED (ver Anexos). O COIE da UNED remitirá a información necesaria ao xurado, para a súa avaliación no Acto de clausura e entrega de premios desta edición ou á posible proposta de colaboración con empresas interesadas no proxecto. 

Entrega de premios 

Como consecuencia da participación no IX Programa Creación de Empresas, cada proxecto poderá optar a un ou máis dos seguintes premios: 

 •  Premios en metálico de Capital-Semente: - Unha asignación de 3.000 €, en concepto de primeiro premio. - Dúas asignacións de 1.500 €, en concepto de accésit.
 •  Premios dos colaboradores: Algunhas entidades colaboradoras poderán seleccionar proxectos para facilitarlles outros recursos en especie, tales como asesoramento personalizado tras o peche do Programa de Creación de Empresas.

Co debido tempo, publicaranse no Blogue #EmprendeUNED a listaxe de colaboradores e os premios que achegan.

F) Compromisos dos EMPRENDEDORES seleccionados 

A admisión de proxectos e a aceptación da axuda por parte do emprendedor implican un alto nivel de compromiso co Programa, que se concreta en distintos ámbitos: a. Compromiso de dedicación: tras a análise de viabilidade da idea e a identificación da fase na que se atopan, os emprendedores seleccionados comprométense a dedicar os esforzos necesarios para desenvolver o seu proxecto segundo o calendario e a folla de roteiro.

b. Traballo en rede: implicación e participación dos emprendedores como membros da comunidade #emprendeUNED.

c. Rendición de contas: os emprendedores participantes comprométense a achegar periodicamente aquela información relevante que sexa requirida polo COIE-UNED ou o mentor, para a supervisión do desenvolvemento do proxecto, ou do uso da Capital Semente entregado.

A achega económica de COIE-UNED deberá destinarse unicamente a financiar os gastos de desenvolvemento do proxecto presentado, segundo o descrito a continuación: 

 • En ningún caso poderán financiarse actividades fóra da lei ou que, de calquera forma, fomenten a discriminación de calquera tipo ou que incite á violencia. 
 • O capital semente só será desembolsado aos emprendedores participantes que dean de alta a actividade, unha vez que o equipo técnico de Emprendemento do COIE da UNED emitise a súa aprobación. Para emitir este documento de aprobación, deberá presentarse certificado da axencia tributaria de alta da actividade, e aqueloutra documentación que poida requirirse.
 • No caso de que o proxecto gañador dalgún dos premios de capital semente estea presentado por un equipo, o importe será abonado en cóntaa titularidade da empresa ou, no caso de que estean constituídos como autónomos, o importe será dividido, en cantidades iguais, entre cada un dos integrantes. En calquera destes casos a normativa fiscal a aplicar será a que estableza a lei.
 • En caso de non xestionar convenientemente o alta (autónomo/empresa), antes do 15 de novembro de 2023, o COIE–UNED dará por deserto o premio. A documentación solicitada deberá remitirse, polo menos, unha semana antes da finalización deste prazo, por correo certificado ou email á atención de: COIE-UNED (Programa Creación de Empresas) C/ Bravo Murillo, 38, 2.ª Planta 28015 Madrid, España Email: emprendedores-coie@adm.uned.es
 •  O incumprimento destas bases poderá supoñer a solicitude de devolución da totalidade dos importes ou premios por parte da UNED.
 

Accede ao texto completo aquí.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es