Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

O Centro Universitario de Idiomas da UNED abre o seu prazo de matrícula desde hoyxe ata o 22 de outubro 

7 de septiembre de 2020

Ofrece 16 idiomas e recoméndase realizar previamente a proba de nivel gratuita para axustar a súa eleción aos seus coñecementos reais neste eido 

OURENSE, 7 de setembro de 2020.-Desde hoxe, día 7 ata o 22 de outubro ábrese o prazo de matrícula no Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID). Poderá inscribirse nos cursos toda persoa de nacionalidade española ou estranxeira que cumprise os 16 anos, sen necesidade de posuír titulación académica algunha. Pode matricularse do curso que considere oportuno, aínda que se recomenda realizar previamente a PROBA DE NIVEL gratuíta para que a súa elección axústese o máis posible aos seus coñecementos reais do idioma (s) en cuestión. Dese modo, evitará ter que realizar cambio de nivel unha vez iniciado o curso. No caso de que queira volver matricularse en cursos que aprobase con anterioridade con obxecto de actualizar os seus coñecementos dun idioma, recibirá un novo certificado.Se non quere matricularse nun curso senón simplemente acreditarse dun idioma mediante un único exame, debe consultar na sección Oferta Académica toda a información que se vaia ofrecendo respecto diso á próxima convocatoria de proba libre de acreditación de nivel de idiomas.

Prazos

Os prazos de matrícula para o curso académico 2020/21 son os seguintes:

Período ordinario: do 7 setembro ao 22 de outubro de 2020

Período de modificación de matrícula (cambio de nivel ou modalidade): ata o 11 de decembro de 2020

Unha vez validado o borrador por parte do estudante, só dispoñerá dunha oportunidade para cambiar de modalidade, e sempre que non implique unha modificación da liquidación económica: as modificacións ou anulacións que se produzan non dan dereito a devolución de importe.

Oferta

En modalidade semipresencial, 13 cursos

En modalidade online, 16 cursos

Prezos

Os prezos varían segundo o tipo de matrícula e modalidade de ensino, tal e como se reflicte na táboa seguinte: 

MATRÍCULA ORDINARIA

Descontos non acumulativos:

Familia numerosa categoría Xeral

Familia numerosa categoría Especial

Estudantes con discapacidade (1)

Redución de 50% por discapacidade exclusivamente en 1ª matricula

330 € (modalidade semipresencial)

240 €(modalidade en liña) 

MATRÍCULA REDUCIDA

Aplicable aos seguintes colectivos:

Estudantes UNED no curso 2020/2021 (2)

Antigos alumnos UNED (2)

Persoal de Administración e Servizos da Sede Central UNED

Persoal Docente e Investigador e Formación de Persoal Investigador da UNED

Profesores-titores de Centros Asociados UNED

Persoal de Administración e Servizos PAS de Centros Asociados UNED

Cónxuxes e fillos menores de 25 anos do PAS e Persoal Docente e Investigador da UNED, dos Profesores-Titores e do Persoal de Administración e Servizos de Centros Asociados da UNED

222 € (modalidade semipresencial)

158 €(modalidade en líña)

 (1) Os estudantes que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% cando se matriculen por segunda vez do mesmo idioma e nivel abonarán o importe do prezo de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cando a repetición de idioma e nivel por razóns da súa rehabilitación médico-funcional ou pola natureza dexenerativa da súa discapacidade poderán solicitar na seguinte convocatoria a exención do 50% de prezo público. A solicitude, debidamente documentada, deberá ser cursada cara o Vicerreitorado de Formación Permanente para o Desempeño Profesional e o Desenvolvemento Social. 

 (2) Considéranse estudantes ou alumnos UNED para os efectos de redución de prezos, a aqueles estudantes ou alumnos que teñan ou tivesen unha matrícula confirmada en calquera estudo da UNED e cun importe satisfeito. As entidades que subscribiron un convenio de colaboración coa UNED, a través do CUID reciben unha bonificación na matrícula en cursos de idiomas das modalidades en liña e semipresencial, cos prezos da matrícula reducida.Proximamente poderase consultar as entidades públicas e privadas con convenio co CUID. 

Para máis información, premar aquí.

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es