Mapa web
Youtube
UNED

A UNED organiza un curso de Comercialización de produtos da Pesca e Acuicultura

15 de enero de 2021

Desenvolverase en liña do 1 de febreiro al 28 de maio, consta de 16 créditos ECTS e a matrícula remata esta medianoite

OURENSE, 15 de xaneiro de 2021.- O Departamento de Teoría Económica e Economía Matemática da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da UNED organiza o curso de Comercialización de produtos da Pesca e Acuicultura, que se celebrará do 1 de febreiro ao 28 de maio de 2021.

O Programa de Desenvolvemento Profesional e Persoal acolle cursos que dan dereito á obtención dun Título Propio pola UNED. Cada curso impartirase nunha das seguintes categorías: Experto Profesional, Ensino Aberto, Actualización Profesional e atenden unha demanda de formación en resposta ás necesidades e intereses do mundo do traballo. Os seus cursos estarán promovidos pola UNED ou entidades sociais e económicas que busquen o apoio académico da Universidade para a mellor calidade das súas accións de formación e promoción dos seus colectivos laborais e profesionais. Non hai requisitos mínimos de acceso, salvo os específicos de cada curso establecidos polo seu director. Nos cursos que se ofertan en Ensino Aberto que na súa denominación conteñan a especificación de (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL), a superación do curso acreditarase mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión do Consello de Goberno da UNED, celebrada o día dezaseis de decembro de dous mil catorce, pola que se aproba a implantación de cursos para cubrir a formación profesional e empresarial coa denominación de Certificado de Actualización Profesional). Os destinatarios desta iniciativa son os profesionais que desenvolven a súa actividade no sector de comercialización de produtos da pesca e a acuicultura, así mesmo para aqueles que teñan un carácter emprendedor e queiran coñecer, comezar, implantarse e crecer neste mercado. No ámbito dos profesionais do sector, o curso ofrece coñecementos e formación actualizada en materias como a seguridade alimentaria, referida esta tanto a produtos como instalacións, a sustentabilidade e a xestión ambiental, a trazabilidad e a etiquetaxe dos produtos, o márketing propio dunha peixaría integrada nas redes dixitais, e en conceptos tan radicalmente novos como a economía circular e a economía azul, a innovación no sector e as tendencias de mercado. En xeral, é un curso adaptado tanto para pequenos empresarios do sector que deban actualizar os seus coñecementos para a xestión global do seu negocio, como para empregados neste sector, en todos os formatos de peixarías, para os que a venda responsable dos seus produtos e da calidade dos mesmos, consideran cada vez máis, que debe de ir intimamente unida á atención ao cliente sobre todo desde o punto de vista do seu asesoramento pormenorizado e en detalle respecto ao produto que adquire, as súas propiedades e as súas posibilidades.

 Presentación e obxectivos

O obxectivo deste curso de Experto Profesional é a especialización e a actualización de coñecementos no sector da comercialización de produtos da Pesca e a Acuicultura. Trátase dun sector en continuo desenvolvemento, pero que sobre todo nos últimos anos, sufriu unha enorme transformación por razón da aparición de novos coñecementos e da introdución de novas tecnoloxías, gran parte delas relacionadas co actual proceso de dixitalización; polos cambios ocorridos no circuíto comercializador e na relación entre os seus axentes; polas novas tendencias da alimentación; e por revolucións importantes ocorridas en diferentes áreas por mor da intensificación dos investimentos en I+D+i. estas últimas áreas a que nos referimos son as de seguridade alimentaria, trazabilidad e etiquetaxe dos produtos, sustentabilidade e xestión ambiental, e a área de márketing e das canles de comercialización para a chegada ao cliente. O curso comeza coa análise da cadea de valor do sector pesqueiro e acuícola, e o seu modelo de consumo e distribución en España. A continuación estúdase o propio produto, o peixe: os tipos de peixe, o seu despezamento, as formas de almacenamento e conservación, de transporte, e as posibilidades culinarias do mesmo. Inmediatamente, pásase a examinar os módulos referidos a: seguridade alimentaria (lexislación, sistema de garantía de calidade hixiénico-sanitaria), trazabilidad e información ao consumidor, e xestión ambiental do establecemento e tratamento dos desperdicios. E finalmente o curso péchase con dous módulos, un de márketing orientado ao produto ( on- line, accións de comunicación, escaparatismo), e un último módulo de formación en xestión empresarial. En suma, perséguese ofrecer unha formación completa ao profesional do sector, potenciando os seus coñecementos de todas aquelas áreas de interese fundamental para a xestión e o éxito da peixaría, tanto en termos de rendibilidade como de posicionamento e competitividade no mercado, o que lle permitirá redeseñar e modificar as súas estratexias empresariais e profundar naqueles factores e coñecementos que sen dúbida poden contribuír a identificar e reforzar as vantaxes competitivas do seu negocio/actividade concreta.

 Contido

 I.- A CADEA DE VALOR DO SECTOR PESQUEIRO E ACUÍCOLA.

 •  A organización da pesca e a acuicultura no mundo.
 •  O circuíto comercializador dos produtos da pesca.
 •  Axentes do sector.
 •  Canle Horeca.
 •  Consumo de peixe en España e distribución por canles. Tendencias en alimentación.
 II.- PRODUTO: O PEIXE.

 •  Composición dos alimentos e a súa deterioración.
 •  Tipos de peixe.
 •  A cadea do frío e a súa importancia no produto pesqueiro. 
 • Almacenamento, mantemento e conservación do produto. 
 • Transporte de produtos. 
 • Asesor culinario dos produtos pesqueiros. 
 III.- SEGURIDADE ALIMENTARIA.

 •  Lexislación para as empresas alimentarias. 
 • Perigos asociados aos produtos alimentarios e métodos de prevención.
 •  Sistema APPCC.
 •  Adecuación da guía de prácticas correctas de hixiene de establecementos detallistas de produtos da pesca e da acuicultura ao sistema APPCC.
 IV. TRAZABILIDADE E ETIQUETAXE DOS PRODUTOS DA PESCA.

 •  Diferenza entre trazabilidad e información ao consumidor final.
 • Trazabilidade.

 • Información a facilitar ao consumidor final.
 •  Información sobre alérxenos.
 •  Información voluntaria adicional.
 V.- SUSTENTABILIDADE E MEDIO AMBIENTE.

 •  Recursos. 
 • Aforro de recursos no teu establecemento. 
 • Procesos.
 •  Xestión Ambiental do teu establecemento.
 •  Impactos.
 •  Redución do desperdicio no teu establecemento.
 VI.- MARKETING ORIENTADO Ao PRODUTO.

 •  Introdución ao márketing. 
 • Árbore estratéxica.
 •  Ferramentas en liña para unha estratexia de marca.
 •  Deseño e estratexia.
 •  Design Thinking.
 •  O punto establecemento.
 •  Service Design.
 VII.- XESTIÓN EMPRESARIAL E EMPRENDEMENTO.

 •  Formas xurídicas de creación de empresas: características e diferenzas.
 •  Xestión laboral da pequena e mediana empresa.
 •  Tributación da pequena empresa.
 •  Contabilidade e finanzas.
 • .Emprendemento. 

Os estudantes disporán de: a) Un conxunto de materiais on- line elaborados e/ou adaptados especificamente aos cursos que conforman o Programa de Experto Profesional. En concreto, para cada un deles, os estudantes dispoñerán dunha Guía Didáctica e dun conxunto de Textos/Documentos cuxo contido se corresponde cos dos diferentes temarios académicos que integran as distintas materias do Programa de Experto Profesional.

b) Unha tutorización permanente, principalmente a través do curso virtual (plataforma aLF). Adicionalmente, os estudantes poderán manter un servizo de consultas cos profesores por correo electrónico ou por teléfono, establecéndose os leitos oportunos para que ese contacto profesor-estudante sexa da máxima axuda no proceso de estudo.

c) Webconferencias nas que os profesores exporán os aspectos máis relevantes do programa e nas que os estudantes poderán resolver as súas dúbidas, ben presencialmente (en directo), ben a través de Internet  INTECCA). Ditas sesións celebraranse na facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da UNED. Paseo Senda del Rey 11, 28040 Madrid.

 d) Un amplo conxunto de medios técnicos desenvolvidos a través das novas tecnoloxías da información desenvolvidas pola UNED basicamente mediante Internet, e en concreto a plataforma educativa aLF-INNOVA e INTECCA, de tal modo que a distancia entre o estudante e o profesor só sexa física e, en ningún caso, relacionada coas actividades docentes. Dita plataforma, elaborada e desenvolvida pola UNED, alberga un conxunto de recursos informáticos ao servizo da educación que foron desenvoltos de maneira que a súa utilización por parte do estudante, en lugar de constituír un obstáculo, sexa un estímulo que lle facilite o proceso de aprendizaxe. En calquera caso, a primeira conferencia iniciarase cunha breve exposición sobre o funcionamento da plataforma aLF-INNOVA.

 En canto ao material didáctico para o seguimento do curso o alumno terá material obrigatorio e material en plataforma virtual. Os materiais foron elaborados e/ou adaptados especificamente ao curso que conforma o Programa de Experto Profesional. En concreto, para cada unha das materias, os estudantes dispoñerán dun conxunto de Textos/Documentos clasificados en Unidades cuxo contido se corresponde cos dos diferentes temarios académicos que integran as sete materias do Programa de Experto Profesional en Comercialización de produtos da Pesca e Acuicultura. Cada Unidade organízase en xeral como segue: unha breve introdución/resumen, un apartado sobre os obxectivos da mesma, o texto da unidade, exercicios (no seu caso) e, por último, a bibliografía/páxinas web de referencia.Este material será abonado polo alumno, sumado ao importe da matrícula. Este curso ten 16 créditos ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de dedicación do estudante. 

Para maior detalle sobre o curso, picar aquí

UNED Ourense

Comunicación

Carretera de Vigo Torres do Pino  s/n Baixo 32001 Ourense - . Tel. 988371444 info@ourense.uned.es